نماد اعتماد به معنی داشتن مجوز لازم از وزارت صنعت ، معدن ، تجارت ، برای فعالیت وب سایت متفاوت باش میباشد.